Rychlá navigace webu » HomePage » Produkty a služby » Outsourcing IT
OUTSOURCING IT
Externí správa počítačové sítě
Pro malé a střední firmy (SMB) není příliš efektivní zaměstnávat vlastního správce sítě, případně celé oddělení informačních technologií. V takových případech je mnohem výhodnější využívat služeb externího správce sítě, případně delegovat kompletní outsourcing IT na specializovanou firmu.
Outsourcingem se rozumí nákup služeb z vnějších zdrojů a to zpravidla takových služeb, které nejsou předmětem podnikání daného subjektu. Příkladem může být údržba výpočetní techniky nebo informačního systému třetí firmou, která přijímá odpovědnost za bezproblémový provoz IT a eliminuje personální závislost na mnohdy pouze jednom správci výpočetní techniky.
V mnoha případech není oblast informačních technologií nosnou činností firmy a pro mnohé ze společností se tak ukazuje jako finančně a personálně náročné nebo dokonce zcela nemožné, aby všechny činnosti související s vývojem, provozem a údržbou informačního systému zajišťovaly vlastními silami. Pro udržení konkurenceschopnosti se proto většina firem snaží vytěsnit některé nebo většinu těchto specifických činností na externí dodavatele komponent a služeb. Nosnou myšlenkou je, že není možné udržovat vlastními zdroji všechny procesy probíhající ve firmě na vysoké úrovni a přitom být nákladově efektivní. Již samotné vybudování počítačové sítě nebo jen dokonalejší využití stávajícího systému, může vést ke snížení nákladů a zvýšení produktivity zaměstnanců.
Přínosy outsourcingu
Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt disponující potřebnými zdroji
Více prostoru pro hlavní předmět podnikání
Lepší využití IT
Individuální pohled na věc s řešením přímo na míru
Stabilizace systému
Zvýšení produktivity práce
Odpadá personální problematika
V drtivé většině případů nižší náklady na zajišťovanou činnost
Přeměna fixních nákladů na variabilní
Zvyšte rentabilitu vložených prostředků
Naše aktivity zahrnují široké spektrum činností od rozboru potřeb a požadavků klienta, návrhu vhodného řešení, přes dodávky a instalace techniky až po správu systému a tvorbu specifických aplikací. Portfolio našich služeb zahrnuje správu a zajištění provozu:
Serverů - Jedná se o administraci serverového operačního systému a instalovaných služeb, pravidelné návštěvy a nepřetržitý vzdálený monitoring stavu serveru, řešení problémů pomocí vzdálené správy nebo na místě, preventivní údržbu, stálou aktuálnost systému a zajištění oprav hardwaru. V případě selhání hardware nebo software garantujeme rychlé obnovení systému do původního stavu.
Uživatelských stanic - Zahrnuje administraci operačního systému a instalovaných aplikací, pravidelné návštěvy a řešení problémů na místě, preventivní údržbu, průběžnou aktualizace systému, nutné zásahy na dálku, telefonní podporu koncových uživatelů a zajištění oprav hardwaru.
Propagujeme koncepci zastupitelných PC, která v praxi znamená, že veškeré pracovní stanice jsou vzájemně zastupitelné, což minimalizuje časovou ztrátu v případě nefunkčnosti. Při rozšiřování systému o nové stanice, výměně starých nebo nefunkčních využíváme systém automatické instalace, který usnadňuje a zrychluje celý proces na maximální možnou míru.
Datových sítí - Zabezpečujeme funkčnost a spolehlivost všech komponent tvořících firemní datovou síť včetně administrace aktivních prvků jako je firewall, router atp. Kromě správy nabízíme možnost návrhu a realizace nových či rozšíření stávajících datových sítí.
Internetu - Ve spolupráci s internetovými providery zajišťujeme konektivitu do internetu všemi dostupnými způsoby jako je například ADSL, mikrovlnné pojítko, pevná linka nebo satelitní spojení. Přidanou hodnotou této služby je sledování vytížení spojení, jeho funkčnosti a aktivit uživatelů.
Aplikujeme restrikce na internetový provoz, aby nedocházelo k úniku informací nebo narušení integrity celého systému či jeho částí v důsledku manipulace s neověřenými aplikacemi nebo daty. Vytváříme pravidla pro skupiny uživatelů, která omezují přístup do určitých částí celosvětové sítě, aby nebylo zneužíváno firemní připojení k osobním účelům. Dalšími službami souvisejícími s internetem jsou návrhy a realizace webových prezentací, správa a údržba webových, mailových a dalších serverů.
Zabezpečení dat - Jedním z prioritních úkolů všech ekonomických subjektů je ochrana vlastních dat. Ta jsou nejcennějším zdrojem, kterým firmy disponují, a proto musí být důkladně zabezpečena jak proti průnikům z venku (internet), tak také proti pokusům o jejich zpronevěru nebo zneužití zevnitř. Nabízíme komplexní služby zabezpečení dat od vytvoření dokumentů bezpečnostní politiky přes její uvedení do praxe, testování a ověřování funkčnosti až po neustálý dohled a vyhodnocování provozu s upozorňování na neautorizované procesy.
Zálohování dat - Data uložená v počítači jsou snadno zranitelná, například krátký výpadek proudu může způsobit ztrátu uložených údajů. Znehodnotit Vaše data mohou také počítačové viry, náhodný i úmyslný destrukční zákrok některého uživatele nebo průnik z internetu. Nelze ani zanedbat poruchovost hardware, odcizení nebo živelné katastrofy. Proto je nezbytně nutné data průběžně zálohovat, aby při jejich ztrátě, či zničení, nebyl narušen kontinuální chod firmy.
Hardware - Prodej hardwaru i softwaru je realizován především jako součást komplexních dodávek a v rámci poskytovaných služeb.
Poradenství - Dalším doplňkem jsou konzultace k rozvoji IS v klientově prostředí.
Jelikož je outsourcing o dialogu mezi klientem a poskytovatelem a každé takto vzniklé řešení je jedinečné, neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám mohli představit výhody tohoto řešení v praxi.
Samozřejmostí je možnost uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci, která Vám zaručuje odborný dohled a servis Vašich počítačových systémů a jejich průběžnou údržbu a aktualizaci tak, aby odpovídali nárokům na moderní IS.
ROAD Group v.o.s.
Professional IT Solutions & Outsourcing